Çevre Uygunluk Testleri, ISO 14001 Çevre

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, yirminci yüzyılın başında dünyada 1,5 milyar civarında insan yaşıyordu. Yirmibirinci yüzyıla girerken bu rakam dört katına ulşamış ve dünyanın nüfusu 6 milyarı bulmuştur. Dünya nüfusu dört kat artarken, aynı dönemde çevreye verilen zararlar ise geometrik olarak katlanarak artmıştır. Yirminci yüzyılda yaşanan iki büyük dünya savaşı ve yaşanan ekonomik ve siyasi krizler yüzünden geçtiğimiz yüzyılda çevre problemlerine ve çevre güvenliğine ne yazık ki fazla önem verilmemiştir.

Bugün artık özellikle Birleşmiş Milletler’in çabaları, arkasından ülke yönetimleri ve sivil toplum kuruluşları sayesinde çevreye karşı duyulan duyarlılık daha fazla artmıştır. Çevre güvenliğine yönelik acil olarak alınması gereken önlemler, yasal düzenlemelerde de yerini bulmuştur.

Çevre problemleri ile mücadele etmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak bakımından artık bütün ülkeler etkili bir çevre yönetimi sistemi uygulamaktadır. Doğanın sorumsuz ve bilinçsiz bir şekilde tahrip edilmesinin önüne geçmek ve doğal çevreyi korumak adına Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından da ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı geliştirilmiştir. Bu standart, su, hava ve toprak gibi doğal kaynak kullanımlarını düşürmeyi ve doğal kaynaklara verilen zararların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca bu standart, çevre problemlerinin giderilmesini ve çevre koşulları ile ilgili yasal düzenlemelere uyulmasını şart koşmaktadır. Bu düzenlemeler paralelinde üretim yapan bütün işletmelerin faaliyetleri, çevre ile ilgili performansları açısından izlenmektedir.

Uygunluk test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz uygunluk testleri çerçevesinde çevre uygunluk testleri de yapmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

Bir çevre yönetim sistemi uygulayan, bu sistemi sürdüren ve geliştiren, kendi çevre politikasına uymayı taahhüt eden,
bu riayeti başkalarına da gösterebilen, çevre yönetim sistemini, kendi bünyesinin dışındaki bir kuruluşa tescil ettirmek ve bu konuda sertifika almak isteyen, kendi isteği ile bu standarda uyma konusunda kararlı olan ve bu hususu açıkça beyan eden bütün kuruluşlara uygulanabilir.

Bu standardın bütün gerek ve şartları herhangi bir çevre yönetim sistemine dâhil edilmek ve onunla bütünleştirilmek amacıyla geliştirilmiştir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.
Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

(ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı).
ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Mobile Menu