Kimyasal Ekolojik Testler

Doğanın bu kadar kirlenmesinde sanayi kuruluşlarının korkunç payı bulunmaktadır. Kaynakların ölçüsüz ve bilinsizce kullanılması, atıkların doğaya sorumsuz şekilde bırakılması ve yasal düzenlemelerle ve genel kabul görmüş standartlarla belirlenen sınır değerlere aldırmadan üretim yapılması, doğanın tahrip olmasına, bu şekilde ekolojik dengelerin altüst olmasına, küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine kadar bir dizi tehlike yaratmaktadır. Sıvı, katı ve gaz halindeki atıklar, gelecekte dünyanın yaşanabilir olmasını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.

Sanayide 150 bin civarında kimyasal madde kullanılmaktadır ve her yıl bu rakam katlanarak büyümektedir. Bu kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre koşulları üzerinde olumsuz etkileri 1960’lı yıllardan itibaren farkedilmeye başlanmıştır. Burada en fazla dikkat çeken konu ekosistem çeşitliliğinde azalmadır. Kimyasal maddelerin başlıca olumsuz etkileri şunlar olmuştur: kullanılabilir su kaynaklarının azalması, sucul organizmalar üzerinde zehirlenmelerin artması, biyobirikim yoluyla gıda zincirinin etkilenmesi, ekosistemde kalıcı değişiklikler ve insan sağlığının gittikçe bozulması.
Bu yüzden çevrenin ve insan sağlığının korunması amacıyla kimyasal maddelerin ve bunların atıklarının küresel çapta kontrolüne yönelik ülkeler arasında sözleşmeler yapılmaya başlanmıştır.

Ülkemizde de bu yönde çıkarılan yasal düzenlemelerde, doğayı kirleten tehlikeli maddelerin tanımları yapılmış ve bunlarla ilgili kısıtlayıcı yükümlülükler getirilmiştir.

Doğada canlılığın sürdürülebilmesi, bazı önemli maddelerin, tüketildiği oranda yeniden üretilmesini gerektirmektedir. Örneğin su vazgeçilmez bir maddedir. Bir döngü içinde su kullanıldıkça yenilenmesi gerekmektedir. Ekolojik döngü, doğada kullanılan maddelerin, yeniden kullanılabilir duruma gelmesi ve bu sürecin hep devam etmesidir. Ancak nüfusun atması, şehirleşmenin artması, sanayide su kullanımının artması, bitki örtüsünün tahrip olması ve suyun aşırı kullanılması, suyun ekolojik döngüsünü bozan faktörlerdir.

Ekstrakte edilebilen ağır metaller - asidik ter çözeltisinde

Dın 54233-3
Dın en ıso 17294-2
64 § lfbg b82.10

Toksik ağır metaller

Astm f 963-96a
En 71-3
Ts 5219 en 71-3

Toplam kurşun miktarı

16 cfr 1303 part 3

Kurşun tayini-çocuk metal aksesuarları metal ürünleri

Cpsc-ch-e 1001-08

Kurşun tayini-metal olmayan çocuk aksesuarları

Cpsc-ch-e 1002-08

Krom (vı) - tekstil

Iso 11083
Dın 38405 - 24

Plastiklerde kadmiyum tayini

En v 1122

Nikel miktarı tayini (servis süresi minimum 7 iş günüdür.)

En 1811
En 12472/en 1811

Nikel spot

Dın 12471

Yasaklı azo boyarmaddeler (pamuk ve polyester hariç sentetikler )

35 § lmbg 82.02-2
Dın en 14362-1

Yasaklı azo boyarmaddeler (polyester için)

35 § lmbg 82.02-2/4
Dın en 14362-1/2

Amınoazobenzol

64 § lfbg-b 82.02-09

Primer aromatik aminler

Dın en 71-9/10/11

Oyuncak güvenliliği - parmak boyaları

Ts en 71-7

Alerjik dispers boyarmaddeler

Dın 54231

Kanserojen dispers boya maddeler

Dın 54231

Navy blue

In-house

Klorfenoller (pcp - tcp - tecp)

Dın en ıso 17070
64 § lfbg 80.02-8
35 § lmbg 82 .02-8

O-fenilfenol


Pestisitler

3545
1618
Dın 38407-14 )


Klor organik taşıyıcılar

Dın 54232
Dın 38407-f2

Formaldehit

Iso 14184-1
Iso 14184-2
Japanese law 112
Jıs l 1041
Aatcc 112

Kozmetiklerde serbest formaldehit tayini

Ts 10235

Formaldehit spot

Ph değeri

Iso 3071
En 1413
Ts 3560
Ts 477 dın en 1413
Aatcc 81

Pigmentler ve dolgu maddeleri için sulu süspansyonun ph değeri

Ts 2326
En ıso 787/9


Kalaylı organik bileşikler

Dın en ıso 17353

Koku testi

Snv 195 651

Bht içeriği

Fitalatlar

En 14327
Bs en 15777
Cpsc-ch-c1001-092

Tcmtb

In house metot

Alklyphenols ( ap,apeo )

In house metot

Perfleuorınated tensides ( pfos,pfoa )

In house metot

Bısfenol-a

In house metot

Trıklosan

In house metot

Volatıle compounds

In house metot

Pah's

In house metot

Dimethylfumarate

In house metot

Screenıng by means of extractıon

In house metot

Screenıng by headspace technıque

In house metot

Screenıng by spme technıque

In house metot

Yanmazlık apresi

In house metot

Vınlychlorıde

Lfbg § 64-b 80.32.1

Elyaf kompozifyonu

Iso 5088
Iso 1833
Bs 4407
Ts 4739
Ts 1700
Aatcc 20
Aatcc 20a

Elyaf analizi/kalitatif değerlendirme

Ts 4739

Yağ oranı tayini

Bs 3582

Lif numarası tayini

Ts 1186


Nem oranı

Ts467

Pamukta merserizasyon

Aatcc 89

Pvc tayini

Beılsteın test
Ft - ır

Su kalitesi - toplam kalsıyum ve magnezyumtayini - edta titrimetrik method

Ts 4474 ıso 6059

Determınatıon of ph value of an aqueous suspensıon for pıgments and extenders

Ts 2326
En ıso 787/9

Biositler

In house metot

Yasaklı azo boyarmaddeler polyesterli karışımlar için

35 § lmbg 82.02-2/4
Dın en 14362-1/2

Endüstriyel test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz endüstriyel testler çerçevesinde ekolojik testler de yapmaktadır.

 

Mobile Menu