Emission (Emisyon) Testleri, Nedir, Nasıl Ölçülür, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Sanayileşme hızla büyümektedir. Şehirleşme gittikçe artmaktadır. Böyle bir ortamda çevre kirliliği problemleri hiç olmadığı kadar gündemdedir. Değişen iklim koşulları, bozulan ekolojik denge, küresel ısınma ve doğanın acımasızca tahrip edilmesi artık bütün insanları endişeye düşürmektedir. Böyle devam ettiği takdirde gelecek nesiller için dünya hiç de yaşanılası bir yer olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle sanayi tesislerine, fabrikalara ve büyüklü küçüklü işletmelere çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Böylesi bir ortamda emisyon ölçümleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı korumak adına mutlaka yaptırılması gerekli olan ölçümlerdir. Çevreyi ve solunan havayı kirleten başlıca maddeler karbon monoksit, kükürt dioksit, asılı partiküler maddeler, kurşun ve azot oksitlerdir. Özellikle büyük şehirlerde havada bulunan kükürt ve azot oksit emisyonlarının düşürülmesi artık bir zorunluluktur.

Emisyon testleri kapsamında yapılan başlıca testler şunlardır: baca gazı (emisyon) ölçümleri (karbon monoksit, karbon dioksit, oksijen, kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksit gibi), bacada islilik analizi, bacada hız tayini, bacada partikül madde tayini, gaz sıcaklığı tayini, baca gazı nem oranı tayini, toplam organik karbon (TOC) ölçümü, ağır metal ölçümleri, nitrik asit tayini, hidrojen sülfür tayini, uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini, amonyak tayini, formaldehit tayini, sülfürik asit tayini, siyanür tayini, dioksin furan ölçümü ve poliaromatik hidrokarbon (PAH) ölçümü.
Çeşitli araştırma sonuçlarına göre hava kirliliği, insan yaşamını gittikçe kısalmaktadır.

Çevre test çalışmaları sırasında mevcut yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan ilgili standartlar dikkate alınmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuz çevre testleri çerçevesinde emisyon testleri de yapmaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk Testleri

Bilindiği gibi elektromanyetik uyumluluk testleri (EMC), elektrikli veya elektronik herhangi bir sistemin veya aracın, yakınında bulunan diğer elektrikli veya elektronik sistemlerden ve araçlardan etkilenme olmadan çalışmalarını kontrol etmek amacı ile yapılmaktadır. Bu sektörde genel beklenti, bu araçların ve sistemlerin birbirlerini etkilemeden çalışmalarıdır. Ancak bu araçlar ve sistemler çalışmaları sırasında elektromanyetik gürültü veya darbeler yaymakta ve kaçınılmaz olarak yakınlarında bulunan sistemlerin ve araçların performansını bozmaktadır.

Burada iki temel gereksin bulunmaktadır ve gerçekte bu iki temel gereksinim de birbirinin tamamlamaktadır. Söz konusu olan gereksinimler şunlardır:

Bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihazın, kablo üzerinden veya havadan yaydığı elektromanyetik gürültü yayılımı, belirlenen sınırlar içinde olmalıdır. Bu ölçümler emisyon testleri yapılarak belirlenmektedir.
Bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihaz, yakınında bulunan başka elektrikli veya elektronik sistemden veya bir cihazdan yayılan elektromanyetik gürültüden etkilenmemelidir. Bu ölçümler immunity (bağışıklık) testleri ile belirlenmektedir.

Aslında bir üçüncü temel gereksinim daha vardır. O da bir elektrikli veya elektronik sistem veya cihazın kendi içinde herhangi bir elektromanyetik etkileşim yaratmamasıdır.

Elektromanyetik girişime, başka bir ifadeyle diğer cihazların çalışmasından etkilenme olmasına (emisyona) neden olan sebeplerin başında kalitesiz kablolar, bağlantı noktalarındaki kaçaklar, dirençler, cihazın baskı devre elemanları, kondansatörler, indüktörler, cihazın eleman farklılığı (elemanların cihazın içindeki diğer elemanlarla çakışması), elektromekanik donanımlar, mekanik anahtarlar ve sayısal devre elemanları gelmektedir.

Elektromanyetik girişim, bir cihazın çalışması sırasında maruz kaldığı elektromanyetik ortamın bir sonucudur ve emisyon testleri ile bu durum gözlenir. Bir alanda meydana gelen her türlü elektromanyetiksel olay, o alanın elektromanyetik ortamını oluşturmaktadır. Bu elektromanyetik ortamın temel etkileri şunlardır: elektromanyetik girişim

(EMI) ve elektromanyetik uyumluluk (EMC).
Yetkili laboratuvarlarda birçok elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmaktadır.
Kuruluşumuzda EMC testleri kapsamında emission (emisyon) testlerini ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. 

Mobile Menu